അപേക്ഷ എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കണം:

പുതിയതായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടവർ "പുതിയ അപേക്ഷ" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഭാഗികമായി അപേക്ഷ രേഖപ്പെടുത്തിയവർ അവരുടെ അപേക്ഷ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് "ഭാഗികമായി നൽകിയ അപേക്ഷ പൂർത്തീകരിക്കുക " എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
താങ്കൾ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ അറിയുവാൻ "പരാതിയുടെ സ്ഥിതി അറിയുക‍" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

പേര്, ഇ-മെയില്‍ ഐഡി, മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ എന്നിവ നിര്‍ബന്ധമാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട അനുബന്ധങ്ങൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫയൽ (pdf ഫോർമാറ്റിൽ) ആക്കി അപ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതിന്റെ ഫയൽ സൈസ് 5 MB യിൽ കൂടാൻ പാടില്ല.

കൂടുതല്‍ സഹായം

“കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും ഈ പരാതിപരിഹാര സംവിധാനം വഴി പരാതികള്‍ എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. പരാതികള്‍ അതിവേഗം പരിശോധിക്കാനും പരിഹരിക്കാനും സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ്.”

ശ്രീ പിണറായി വിജയന്‍

കേരള മുഖ്യമന്ത്രി

പൊതുജന പരാതി പരിഹാരം

പരാതികള്‍ സ്വീകരിച്ചത്

180588

പരിഹാര ശൃംഗല
ഓഫീസുകള്‍
10220
ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍
18368
അക്ഷയകേന്ദ്രം
2650

മുഖ്യ പരാതി വിഭാഗങ്ങള്‍ (എണ്ണം)

പോലീസിനെ സംബന്ധിക്കുന്നവ 28347
ഉദ്യോഗം ലഭിക്കാന്‍ 16649
പൊതുതാല്പര്യ വിഷയങ്ങള്‍ (പ്രാദേശിക സ്ഥാപനങ്ങളും സേവനങ്ങളും) 12189
സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗം സംബന്ധിച്ച് 14803
വസ്തു സംബന്ധിച്ച് 12845
ബാങ്ക് ലോണ്‍ സംബന്ധിച്ച് 13457

Last Update:
08-08-2018 10:12 AM

ദുരിതാശ്വാസ നിധി

ധനസഹായം അനുവദിച്ചത്

165267

പരിഹാര ശൃംഗല
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
കളക്ടറേറ്റ്: 14
താലുക്ക് : 77
വില്ലേജ് : 1669
അക്ഷയകേന്ദ്രം: 2650

ധനസഹായം അനുവദിച്ചത് (എണ്ണം)

ചികിത്സാ സഹായം 147468
അപകട മരണം 3946
മറ്റുള്ളവ 13853
ആകെ 165267